Broccoli Juice

  • Broccoli Juice [Export Only]
    Broccoli Juice [Export Only]
    • น้ำผักบร็อคโคลี่ผสมน้ำผลไม้รวมแท้ 100% ในกล่องขนาด 500ml. ดื่มง่าย
    • ช่วยบำรุงระบบย่อยอาหาร และภูมิคุ้มกัน

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 27-28 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : Foodgroup@tipco.net
COPYRIGHT 2016 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO FOODS PCL.