HOME / WHO WE ARE / AWARD
AWARD
AWARD รางวัลแห่งความสำเร็จ
2546

SET AWARDS 2546-2549

รางวัล SET Award ด้านการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2548

ปี 2548 รางวัลคณะกรรมการแห่งปี – ดีเลิศ


รางวัล Trusted Band ปี 2548-2550

จากนิตรสาร Reader’s Digest


2551

รางวัล 1 ใน 10 บริษัทที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยม


Super Brand Thailand Choice 2008-2009


การประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ปี 2551-2555

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยบรรษัทภิบาลแห่งชาติ อยู่ในระดับ“ดีเลิศ” เป็นปีที่ห้าติดต่อกัน

2552

SR MARK 2552

SR Mark (Social Responsibility Mark) ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงสินค้าของผู้ประกอบการ ผู้ผลิต หรือส่งออก ที่มีการรับรองการซื้อขายวัตถุดิบล่วงหน้าที่เป็นธรรมกับเกษตรกร (contract farming) มากกว่าร้อยละ 50 ของวัตถุดิบในการผลิตแต่ละครั้ง ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์


การประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน คือ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง”

2553

CSR-DIWContinuous Awards ปี 553-2556


บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล CSR-DIWContinuous Awards ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และ รางวัล CSR-DIW Network Awards ในฐานะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานว่าด้วยความรับผิดต่อสังคมอย่างยั่งยืน และ พร้อมรับเข้าสู่มาตรฐานสากล ISO 26000 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

2554

รางวัลการจัดการโลจิสติกส์ดีเด่น

บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ได้รับรางวัลการจัดการโลจิสติกส์ดีเด่น ประจำปี 2554 ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม


รางวัลธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

รางวัลธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2554 ของโรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นรางวัลที่ช่วยตอกย้ำว่าบริษัทผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ปี 2554 -2556

โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

2559

The Most Powerful Brands of Thailand 2016

แบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในประเทศไทย ในกลุ่มน้ำผลไม้ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Superbrands Thailand’Choice 2016

สุดยอดแบรนด์แห่งปี จาก Thailand Superbrand


The Prime Minister’s Export Award - Best Exporter

รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม รางวัลนี้จะมอบให้แก่ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าไทยที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ที่ดี


World Branding Awards 2016

รางวัลแบรนด์สุดยอดแห่งปี จาก World Branding Forum ประเทศอังกฤษ


Thailand PES Awards 2016

โรงงานออราได้รับรางวัลผู้ทำความดีในการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES จากหน่วยงานสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ


รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานและรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยในการทำงาน

จากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


2560

Superbrands Thailand’ Choice 2017

สุดยอดแบรนด์แห่งปี จาก Thailand Superbrands


World Branding Awards 2016 - 2017

รางวัลแบรนด์สุดยอดแห่งปี จาก World Branding Forum ประเทศอังกฤษ


No.1 Brand Thailand 2016 - 2017

ยอดนิยมในหมวด Fruit Juice (100%) และ Fruit Juice (Non100%) จากนิตยสาร Marketeer


International Innovation Awards 2017

Tipco Wave และ Tipco Beat ได้รับรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ Innovation ระดับเอเชีย จาก Enterprise Asia


2561

Superbrands Thailand’ Choice 2018

สุดยอดแบรนด์แห่งปี ในกลุ่มน้ำผลไม้และน้ำแร่ออรา จาก Thailand Superbrands


The Most Powerful Brands of Thailand 2018

แบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในประเทศไทย ในกลุ่มน้ำผลไม้ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


No.1 Brand Thailand 2017 – 2018

ยอดนิยมในหมวด Fruit Juice (100%) จากนิตยสาร Marketeerกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 27-28 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : Foodgroup@tipco.net
COPYRIGHT 2016 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO FOODS PCL.