HOME / WHO WE ARE
FOOD SAFETY POLICY
นโยบาย คุณภาพ
นโยบายของเรา คือ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยพัฒนาบุคลากร ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ส่งเสริมความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์สังคม อย่างต่อเนื่อง
คำอธิบายเพิ่มเติม
ส่งเสริมความปลอดภัย หมายถึง การปฏิบัติตามสุขลักษณะและกฎหมาย ด้านความปลอดภัยของอาหาร ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
นายเอกพล พงศ์สถาพร
กรรมการผู้จัดการ
วันที่ 8 สิงหาคม 2561

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 27-28 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : Foodgroup@tipco.net
COPYRIGHT 2016 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO FOODS PCL.