HOME / CSR
CSR
ทิปโก้ พัฒนาธุรกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อมและสังคม
17 สิงหาคม 2559 11:56 น.. เปิดอ่าน 4,309
0 Share
This
Page
ทิปโก้ พัฒนาธุรกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อมและสังคม
บริษัท ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และด้วยความตระหนักดีว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จึงมุ่งมั่นในการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยทำหน้าที่เป็น พลเมืองดีที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ และได้ปลูกฝังแนวความคิดดังกล่าวให้กับพนักงานทุกระดับชั้นในทุกบริษัท ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชา พนักงาน และผู้ที่มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ให้ถือปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ตลอดจนจัดทำเอกสารนโยบายและหลักการด้านความรับผิดชอบของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในทุกกรณีอย่างสม่ำเสมอ และจริงจัง จนกล่าวได้ว่า การดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ สังคมนั้นเป็นหลักประจำใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกคนในกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ตามนโยบาย“ทิปโก้ พัฒนาธุรกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อมและสังคม”

นอก จากนี้ เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทเป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว บริษัท จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการสนับสนุนและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและ สังคม หัวหน้าคณะทำงาน คณะทำงานและเลขานุการ ประจำโรงงานแต่ละแห่งและสำนักงานใหญ่ โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.นำเสนอเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับหน่วยงานราชการและ ชุมชนในแต่ละพื้นที่ที่สังกัด
2.ประสานงานและดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
3.ดูแล สอดส่อง และนำเสนอกิจกรรมเพื่อให้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานเป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
4.เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมผ่าน สื่อท้องถิ่น
5.จัดทำแผนกิจกรรมประจำปี และเสนองบประมาณดำเนินการสำหรับโครงการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
6.กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายOTHER CSR
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแบ่งปัน ต้านภัยโควิด-19 มอบฟ้าทะลายโจรสกัดแคปซูล ตรา ทิปโก้ ให้กับรายการ “เรื่องเล่าแบ่งปัน” ช่อง 3
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแบ่งปัน ต้านภัยโควิด-19 มอบฟ้าทะลายโจรสกัดแคปซูล ตรา ทิปโก้ ให้กับรายการ “เรื่องเล่าแบ่งปัน” ช่อง 3

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแบ่งปัน ต้านภัยโควิด-19 มอบฟ้าทะลายโจรสกัดแคปซูล ตรา ทิปโก้ ให้กับรายการ “เรื่องเล่าแบ่งปัน” ช่อง 3

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแบ่งปัน ต้านภัยโควิด-19 มอบฟ้าทะลายโจรสกัดแคปซูล ตรา ทิปโก้ ให้กับรายการ “เรื่องเล่าแบ่งปัน” ช่อง 3
ทิปโก้ฟูดส์ฯ มอบน้ำแร่ออรา ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ทิปโก้
ทิปโก้ฟูดส์ฯ มอบน้ำแร่ออรา ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ทิปโก้

และยาฟ้าทะลายโจรสกัดแคปซูล ตราทิปโก้ สนับสนุนแก่โรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพฯ และ จ.เชียงใหม่ ,ชุมชนคลองเตย รวมถึงกรมราชทัณฑ์เพื่อร่วมรับมือกับสถานการณ์โควิด-19

ทิปโก้ฟูดส์ฯ มอบน้ำแร่ออรา ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ทิปโก้

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 27-28 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : Foodgroup@tipco.net
COPYRIGHT 2016 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO FOODS PCL.