HOME / NEWS
NEWS
ดื่มออรา...พารับโชค
11 มีนาคม 2562 11:40 น.. เปิดอ่าน 156
0 Share
This
Page
ดื่มออรา...พารับโชค
วิธีการร่วมสนุก
1. ชื่อ-นามสกุล
2. เบอร์โทรศัพท์
3. กรอกเลขที่ใบเสร็จ 7-11 *ตัวอย่าง 0000032122
4. เลือกถ่ายภาพ หรือเลือกภาพจากใน โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ 
5. กดส่งใบเสร็จ สามารถส่งภาพใบเสร็จได้ไม่จำกัด
ลุ้นรับรางวัล Microsoft Tablet New Surface Pro6 / Fujifilm X-A5 / Apple Watch Series 4/ Bose Soundsport Free หูฟัง Bluetooth in-ear รวม 4 รางวัล มูลค่ารวม 84,400 บาท พร้อมรางวัลพิเศษ น้ำแร่ออรา ขนาด 500 มล. จำนวน 4 แพ็ค ทั้งหมด 50 รางวัล มูลค่า 23,800 บาท
1 ใบเสร็จถือเป็น 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
ส่งหมายเลขใบเสร็จ ได้ตั้งแต่ 20 ก.พ. – 31 มี.ค. 62 และประกาศผลที่ https://www.facebook.com/AuraMineralWater/ จับรางวัลในวันที่ 4 เม.ย. 62 ณ บริษัท ลัดกี้วันกรุ๊ป จำกัด และประกาศผลวันที่ 5 เม.ย. 62 เวลา 17.00 น. เพียงซื้อสินค้า น้ำแร่ออรา ขนาดใดก็ได้ จำนวนเท่าใดก็ได้ (น้ำแร่ออรา มีขนาด 500 และ 1500 มล.) ที่ 7-Eleven เท่านั้น
เงื่อนไขการร่วมรายการ
1.             เพียงซื้อสินค้า น้ำแร่ออรา ขนาดใดก็ได้ ที่ร้าน 7-Eleven (มี 2 ขนาด 500 และ 1500 มล.) ที่ซื้อจาก 7-Eleven เท่านั้น ลงทะเบียนทาง www.auramineralwater.net ส่งรหัสและภาพใบเสร็จ ที่ซื้อสินค้าดังกล่าว สามารถส่งภาพใบเสร็จได้ไม่จำกัด 1 ใบเสร็จถือเป็น 1 สิทธิ์ ในการลุ้นรางวัล
2.             ลุ้นรางวัล Microsoft Tablet New Surface Pro6 มูลค่า 39,000 บาท จำนวน 1 รางวัล / Fujifilm X-A5  มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล / Apple Watch Series 4 มูลค่า 14,400 บาท จำนวน 1 รางวัล / Bose Soundsport Free หูฟัง Bluetooth in-ear มูลค่า 11,000 บาท จำนวน 1 รางวัล  รวม 4 รางวัล มูลค่ารวม 84,400 บาท 
3.             พร้อมมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษ น้ำแร่ออรา ขนาด 500 มล. จำนวน 4 แพ็ค ทั้งหมด 50 รางวัล มูลค่า 23,800 บาท
4.             เริ่มรายการ 20 ก.พ. – 31 มี.ค. 62 จับรางวัลในวันที่ 4 เม.ย. 62 ณ บริษัท ลัดกี้วันกรุ๊ป จำกัด และประกาศผลวันที่ 5 เม.ย. 62 เวลา 17.00 น.
5.             การจับชิ้นส่วน หากปรากฏว่า ได้ผู้โชคดี ที่มีรายชื่อซ้ำซ้อนกัน คณะกรรมการดำเนินรายการ จะยกเลิกรายชื่อที่ซ้ำซ้อนนั้น แล้วทำการจับชิ้นส่วนให้ได้ผู้โชคดีคนใหม่ ทดแทนต่อไป
6.             บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีเพื่อแจ้งให้ทราบเงื่อนไขและนัดหมายในการรับรางวัล โดยผู้โชคดีจะต้องนำเอกสารอันได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน และใบเสร็จรับเงิน ของ 7-Eleven ที่มีรหัสใบเสร็จ ระบุเลขรหัสตรงตามที่ระบุของผู้โชคดี มาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับผู้มีรายชื่อสำรอง ซึ่งบริษัทได้จับสำรองไว้ 10 รายชื่อตามลำดับ และถ้าไม่มีผู้ใดมารับของรางวัลภายในกำหนด บริษัทจะมอบของรางวัลให้กับองค์กรการกุศลต่อไป
7.             ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางมารับรางวัลได้ตามวันและเวลาที่กำหนด สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้กับบุคคลอื่นใดมารับรางวัลแทนได้โดยแนบเอกสารดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 
8.             ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนทอนหรือเบิกถอนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ 
9.             บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแล้วเพียง 1 รางวัลตลอดรายการนี้
10.          ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
11.          การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริตในทุกรูปแบบ ทางคณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12.          สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
13.          พนักงานของบริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์บี จำกัด และผู้ดำเนินการ พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้ผู้โชคดีต้องเก็บใบเสร็จรับเงินจากร้าน 7-Eleven มาเป็นหลักฐานในการแลกรับรางวัล  มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอตัดสิทธ์ในการมอบของรางวัล
14.          บริษัทฯ มีสิทธินำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลออกเผยแพร่ ทั้งภาพและเสียง เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้ในการอื่น เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ หรือ บุคคลอื่นใดได้ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด
15.          บริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนด กติกา และของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันทดแทนได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ที่ได้รับของรางวัล มีสิทธิได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% (ตามคำสั่งกรมสรรพกร ที่ ทป.101/2544) และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัล เอกสารการรับของรางวัล กรณีบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารทุกแผ่นต้องลงนาม “สำเนาถูกต้อง” ทุกแผ่น
 OTHER NEWS
Tipco Connext เปิดรับสมัครสตาร์ทอัพ พร้อมโอกาสร่วมมือทางธุรกิจและรับเงินลงทุนจากกองทุนของ TIPCO
Tipco Connext เปิดรับสมัครสตาร์ทอัพ พร้อมโอกาสร่วมมือทางธุรกิจและรับเงินลงทุนจากกองทุนของ TIPCO

Tipco Connext เปิดรับสมัครสตาร์ทอัพ พร้อมโอกาสร่วมมือทางธุรกิจ

Tipco Connext เปิดรับสมัครสตาร์ทอัพ พร้อมโอกาสร่วมมือทางธุรกิจและรับเงินลงทุนจากกองทุนของ TIPCO
บทสัมภาษณ์พิเศษในการเป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 จากนิตยสาร Marketeer
บทสัมภาษณ์พิเศษในการเป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 จากนิตยสาร Marketeer

Tipco แชมป์ 100% ตัวจริงเรื่องคุณภาพ

บทสัมภาษณ์พิเศษในการเป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 จากนิตยสาร Marketeer

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 27-29 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : Foodgroup@tipco.net
COPYRIGHT 2016 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO FOODS PCL. | SITEMAP | POLICY